СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ПРОМОЦИЯ НА HELL ENERGY


Съгласие за обработка на лични данни


Чл. 16. (1) "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД,, ЕИК 20267038, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, пощ. код 1000, район Средец, ул."Добруджа" № 5, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни (ОРЗД).
Чл. 17. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
(1) За целите на участието в Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  и телефон.
(2) Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от ОРЗД, който приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
(3) Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
Чл. 18. Лични данни на печелившите. Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на наградата
(1) С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, и телефонен номер. Основание за обработване на данните за получаване на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на награда от страна на "ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
Чл. 19. (1) Получатели/категории получатели на данните. Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име и телефонен номер, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.
Чл. 20. (1) Срокове за обработване/заличаване на личните данни. Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Чл. 21. (1) Вашите права като субект на данни. Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
(2) Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
(3) Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – докато не изтече посоченият срок от 11 години.
(4) При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни.
(5) В допълнение, Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
 
Други
Чл. 22. Организаторът на Промоцията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.
Чл. 23. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.
Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.
Чл. 25. (1) Организаторът на Промоцията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Промоцията, като всички подобни регистрации са невалидни.
(2) Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни.
(3) Организаторът на Промоцията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Промоцията, включително, но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Промоцията.
Чл. 26. Доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Промоцията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество, нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Промоцията, действия или бездействия на участник, или на участието в Промоцията по какъвто и да било начин.
Чл. 27. (1) Организаторът на Промоцията запазва правото си да изтегли или коригира Промоцията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност), в случай,че Организаторът или организираната от него Промоция бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства.
(2) Организаторът на Промоцията не е в нарушение на настоящите условия и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.
Чл. 28. Организаторът на Промоцията запазва правото си да забави, прекрати или измени Промоцията по всяко време, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение от Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но не само, цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Промоцията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.
Чл. 29. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Промоцията се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Настоящите Условия са одобрени от „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 20267038. Същите представляват единствените официални условия за участие в Промоцията. Условията влизат в сила от момента на обявяването им и действат през целия период на провеждане на Промоцията.

За „ХЕЛ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

––––––––––––––––––––––––––––––––––––